(R)-(-)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-α-phenylglycine

  • Product:(R)-(-)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-α-phenylglycine
  • CAS No.:74927-72-3
  • Synonym:(R)-(-)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-alpha-phenylglycine