1-(2-CHLOROETHYL)-4-FLUOROBENZENE

  • Product:1-(2-CHLOROETHYL)-4-FLUOROBENZENE
  • CAS No.:332-43-4
  • Use:custom chemical