1-(diphenylmethyl)azetidin-3-ol

  • Product:1-(diphenylmethyl)azetidin-3-ol
  • CAS No.:18621-17-5
  • Use:Custom chemical