1-(diphenylmethyl)azetidin-3-one

  • Product:1-(diphenylmethyl)azetidin-3-one
  • CAS No.:40320-60-3
  • Use:Custom chemical