1H,1H,2H,2h-perfluorodecyldimethylchlorosilane 97%

  • Product:1H,1H,2H,2h-perfluorodecyldimethylchlorosilane 97%
  • CAS No.:74612-30-9
  • Use: