2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine

  • Product:2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine
  • CAS No.:3102-70-3
  • Use:monomer for polymer
Synonyms:
2,4,6-Trimethyl-1,3-phenylenediamine
2,4-Diamino-1,3,5-trimethylbenzene
2,4-Diaminomesitylene
2,4,6-Trimethylbenzene-1,3-diamine
2,4,6-Trimethyl-1,3-benzenediamine
2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine