2-(4-Diethlamino-2-hydroxybenzoyl) benzoic acid

  • Product:2-(4-Diethlamino-2-hydroxybenzoyl) benzoic acid
  • CAS No.:5809-23-4