2-(5-Chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-6-(1,1-dimethylethyl)-4=ethenylphenol

  • Product:2-(5-Chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-6-(1,1-dimethylethyl)-4=ethenylphenol
  • CAS No.:124883-10-9
  • Synonym:UVAM (Ultraviolet Absorbing Material)