2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-(phenylenemethylene)cyclohexa-2,5-dien-1-one

  • Product:2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-(phenylenemethylene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
  • CAS No.:7078-98-0
  • Use:2,6-BIS(1,1-DIMETHYLETHYL)-4-(PHENYLMETHYLENE)-2,5-CYCLOHEXADIEN-1-ONE;Inhibitor;7078-98-0;Polymerisation inhibitor
 2,6-BIS(1,1-DIMETHYLETHYL)-4-(PHENYLMETHYLENE)-2,5-CYCLOHEXADIEN-1-ONE
Inhibitor
7078-98-0
Polymerisation inhibitor