2-Chloro-N-(2-chloroethyl)-N-methyl-2-phenylethanamine

  • Product:2-Chloro-N-(2-chloroethyl)-N-methyl-2-phenylethanamine
  • CAS No.:22270-22-0
  • Synonym:(2-Chloro-2-phenylethyl)(2-chloroethyl)methylamine