2-Methyl-1-(methylsulfanyl)-2-propanamine

  • Product:2-Methyl-1-(methylsulfanyl)-2-propanamine
  • CAS No.:36567-04-1
  • Use:Intermediate
Synonyms:
2-methyl-1-methylsulfanylpropan-2-amine
2-Methyl-1-methylthio-2-propanamine