2-(Trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulfonate 97%

  • Product:2-(Trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulfonate 97%
  • CAS No.:88284-48-4
  • Use:Custom chemical