3-((2-hydroxyethoxy)dimethoxysilyl)propyldimethyloctadecylammonium chloride

  • Product:3-((2-hydroxyethoxy)dimethoxysilyl)propyldimethyloctadecylammonium chloride
  • CAS No.:1001099-09-7
  • Synonym:1001155-64-1