3-Bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-N-[2,4-dichloro-6-[[(1-methylethyl)amino]carbonyl]phenyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide

  • Product:3-Bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-N-[2,4-dichloro-6-[[(1-methylethyl)amino]carbonyl]phenyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide
  • CAS No.:500008-54-8
Synonyms:
1H-​Pyrazole-​5-​carboxamide, 3-​bromo-​1-​(3-​chloro-​2-​pyridinyl)​-​N-​[2,​4-​dichloro-​6-​[[(1-​methylethyl)​amino]​carbonyl]​phenyl]​-