4,4'-Bis(chloromethyl)-1,1'-biphenyl

  • Product:4,4'-Bis(chloromethyl)-1,1'-biphenyl
  • CAS No.:1667-10-3
  • Use:fine chemical
  • Synonym:4,4'-Bis(chloromethyl)biphenyl