4-Phenyl-2-pyrrolidone-1-acetamide (Phenylpiracetam)

  • Product:4-Phenyl-2-pyrrolidone-1-acetamide (Phenylpiracetam)
  • CAS No.:77472-70-9
  • Synonym:Phenylpiracetam