IRGANOX 1520;2-Methyl-4,6-bis(octylsulfanylmethyl)phenol

  • Product:IRGANOX 1520;2-Methyl-4,6-bis(octylsulfanylmethyl)phenol
  • CAS No.:110553-27-0
  • Use:IRGANOX 1520;2-Methyl-4,6-bis(octylsulfanylmethyl)phenol