Isobutyl 3,5-diamino-4-chlorobenzoate (Addolink 1604; Baytec XL 1604)

  • Product:Isobutyl 3,5-diamino-4-chlorobenzoate (Addolink 1604; Baytec XL 1604)
  • CAS No.:32961-44-7