Ketoprofen Nitrile (KPN)

  • Product:Ketoprofen Nitrile (KPN)
  • CAS No.:42872-30-0
Synonyms;
2-(3-Benzoylphenyl)propionitrile
3-Benzoyl-α-methylbenzeneacetonitrile
3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetonitrile
2-(3-Benzoylphenyl)-propionitrile
ketoprofen EP impurity F