Methyl 4-hydroxy-1-methyl-7-phenoxy-3-isoquinolinecarboxylate

  • Product:Methyl 4-hydroxy-1-methyl-7-phenoxy-3-isoquinolinecarboxylate
  • CAS No.:1421312-34-6
  • Use:Roxadustat intermediates
Synonyms:
fg-4592 int 2
methyl 4-hydroxy-1-methyl-7-phenoxyisoquinoline-3-carboxylate
1 - methyl - 4 - hydroxy - 7 - phenoxy isoquinoline - 3 - methyl formate
4-Hydroxy-1-methyl-7-phenoxy-3-isoquinolinecarboxylic acid methyl ester
Fg-4592/FG4592 int 2
ROXA-019
Roxadustat intermediates