Netupitant

  • Product:Netupitant
  • CAS No.:290297-26-6
  • Use: API
Synonyms:
Netupitan;
Netupitant;
CID6451149;
CID 6451149;
Ro 67-31898;
CID-6451149;
Ro 67-31898/000;
Netupitant(CID-6451149);
2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-N,2-dimethyl-N-[4-(2-methylphenyl)-6-(4-methylpiperazin-1-y;
2-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-N,2-dimethyl-N-[4-(2-methylphenyl)-6-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridin-3-
奈妥吡坦;
萘妥吡坦;
奈妥吡坦;奈妥吡坦