Oleyl Hydroxyethyl Imidazoline(MACKAZOLINE O-V,Rhodia)

  • Product:Oleyl Hydroxyethyl Imidazoline(MACKAZOLINE O-V,Rhodia)
  • CAS No.:21652-27-7
  • Use:Surfactant,emulsifier