(2,6-diethyl-4-methylphenyl)propanedinitrile (intermediate of Pinoxaden)

  • Product:(2,6-diethyl-4-methylphenyl)propanedinitrile (intermediate of Pinoxaden)
  • CAS No.:314020-53-6
  • Use:Intermediate of Pinoxaden